Projekti Vadība

Izveidot un sasniegt.

Izstrādājam un īstenojam plašu programmu spektru projektu vadības jomā – dažādu projektu radīšanā un realizācijā. Tie ir biznesa projekti, inovāciju projekti un sociālie projekti.

Mūsu programmas sniedz dalībniekiem izpratni par projektu vadību un projektorientētas domāšanas specifiku, kā arī ļauj izprast projektos balstītu pieeju un projektu vadības galvenās īpatnības, kā arī iemācīties likt lietā projektu vadībā izmantotos instrumentus.

Būtiskākie mācību treniņu moduļi

Projekta tēmas izvēle: kādu problēmu risinām?

Mērķis: iepazīstināšana ar projektorientētas pieejas pamatiem un stratēģiskā forsaita metodes pielietošanu, nosakot projektu tematu

Šī moduļa ietvaros dalībnieki iegūst būtiskāko informāciju par projektu vadības teoriju un tās komponentēm, iepazīstas ar galvenajiem terminiem, mācās saskatīt un analizēt pastāvošās tendences un „izaicinājumus”, kas signalizē par nepieciešamību pievērsties problēmu risināšanai. Moduļa noslēgumā, dalībnieki iegūtās zināšanas var pārbaudīt praksē, apskatot identificētās tendences kā reālu projektu uzdevumu.

Lietišķā spēle „5 stūri”

„5 stūru” aktivitātes uzdevums: attainot projekta dzīves ciklu (galvenās projekta saturiskās daļas, kas nepieciešamas tā formulēšanai un realizācijai). Dalībniekus sadala piecās grupās un izvieto piecās auditorijas vietās („stūros”).

Projekta efekts un rezultāti

Mērķis: iemācīties projektu vadības nolūkiem noteikt projekta primāro ietekmi un tā galīgos rezultātus.

Šī moduļa ietvaros dalībnieki strādā ar sagaidāmo rezultātu – to, kas būtu jāpanāk, sekmīgi realizējot projektu. Citiem vārdiem sakot, darbs grupās notiek pēc apgriezta principa – vispirms nosakot un analizējot projekta rezultātu un to, kā tas saistās ar reālo situāciju un dažādām sabiedrības jomām, savukārt viss pārējais darbs pie projekta plānošanas, ieviešanas, budžetēšanas un virzības tiek īstenots jau nākamajā posmā.

Modulis paredz aktīvu dalībnieku iesaistīšanos darbā ar projekta uzstādījumu un mērķiem, projektorientētas domāšanas pārņemšanu un iemaņu gūšanu darbam ar vēlamo nākotnes priekšstatu ainu, kuru noteiks projekta iznākums. Tādējādi, apgūstot šo moduli, dalībnieki iegūst skaidru priekšstatu par gūstamajiem rezultātiem, kas ļauj projektu uzskatīt par veiksmīgi realizētu.

Projekta vadības organizācija

Mērķis: iemācīties strādāt ar projekta organizatorisko modeli, plānot tā realizācijas posmus un izvērtēt iespējamos riskus.

Šis modulis paredzēts iepriekšējos moduļos vai arī biznesa praksē gūto zināšanu un prasmju akumulēšanai. Darbs projektu grupās koncentrēts uz projekta organizatorisko modeli, tā struktūru un īstenošanas posmiem. Ļoti svarīgs moduļa elements ir darbs ar iespējamajiem projekta riskiem, to analīzi, novērtēšanu un profilaktiskajiem pasākumiem. Viens no moduļa galvenajiem terminiem – projekta dzīvotspējas novērtējums, citiem vārdiem sakot, cik rēals ir projekts un cik ļoti tas atbilst tai identificētajai tendencei, kas ņemta par projekta pamatu. Un, visbeidzot, – projekta sekmīgai realizācijai nepieciešamo resursu piemeklēšana un izvēle. Tādējādi, apgūstot šo moduli, dalībnieki iegūst konkrētus instrumentus, kuru izmantošana ne tikai ļauj izplānot projektu, bet arī to īstenot iespējami efektīvākajā veidā.